Schoolklimaat en veiligheid

Een plek waar iedereen zich veilig voelt

Onze school wil een plek zijn, waar iedereen zich veilig voelt. De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt bij de school, maar het is belangrijk dat ook anderen hun verantwoordelijkheid nemen.

 • We hechten zeer veel belang aan het bijbrengen van sociale normen en waarden.
 • Kinderen functioneren een heel schooljaar in een groep. We vinden het belangrijk om het groepsvormingsproces vanaf de eerste schooldag positief te stimuleren.
 • Een groep vormt zich in onderscheiden fases. We zetten in elke fase van dit proces in elke groep specifieke activiteiten in om de groepsvorming doelbewust te bevorderen en daarmee een veilig sociaal klimaat te bereiken.
 • We gebruiken hiervoor 'Klas- en Teambouwers en de programma's 'Kwink'en ‘Goed van Start’. Ook binnen ons dagelijks aanbod (zie hiervoor bevordering gezond gedrag) werken wij gericht aan doelen om de sociale veiligheid te bevorderen.

Respectprotocol en Kwink-coaches

Op onze school werken wij met elkaar aan een goed pedagogisch klimaat en zetten wij in op het voorkomen van pestgedrag. Toch betekent dit niet dat er nooit gepest wordt op school. Om pestgedrag effectief aan te kunnen pakken, is het belangrijk dat er een goede samenwerking en afstemming is tussen ouders en school.

 • Daarom hebben wij een aantal afspraken met elkaar gemaakt, hoe wij handelen ingeval van pestgedrag. Dit betreft ook pestgedrag via digitale media.
 • In overleg met team en medezeggenschapsraad is een respectprotocol vastgesteld, waarin alle afspraken vastliggen.
 • Het respectprotocol is hier te vinden en ligt op school ter inzage.

Bij de aanpak van pesten maken wij gebruik van nieuwe inzichten en methoden die aansluiten bij onze visie, waaronder de Kwink-methode. De Kwink-coaches ondersteunt het team hierbij. De IB-er voor de groepen 5-8 is tevens onze anti-pestcoördinator. Zij is het aanspreekpunt waar, naast de groepsleerkracht, ouders en kinderen pesten kunnen melden. Samen met u en uw kind brengt zij de situatie in kaart en bekijkt ze welke acties mogelijk zijn om de pestsituatie op te lossen. Daarbij begeleidt zij leerkrachten en kinderen en verwijst zij eventueel naar andere professionals binnen of buiten de school.

Een veilige schoolomgeving

Onze school wil kinderen een veilige schoolomgeving bieden. Dat betekent dat ons gebouw voldoet aan de eisen op het gebied van brandveiligheid en technische onderhoud. Een deel van ons team is geschoold als bedrijfshulpverlener en volgt hiervoor regelmatig een herhalingscursus.

 • Periodiek vinden ontruimingsoefeningen plaats, zodat alle betrokkenen weten hoe zij moeten handelen in geval van calamiteiten.
 • Ook beschikken wij over een preventiemedewerker die alles op het gebied van Arbo-zaken regelt. Dit betreft zowel de veiligheid van het gebouw als de arbeidsomstandigheden.
 • In verband met de veiligheid is roken in het gebouw en op het schoolplein verboden en zijn honden op het plein niet welkom. In verband met de veiligheid bij het halen en brengen van uw kind vragen wij u het vervoer per auto zoveel mogelijk te beperken.
 • Brengt u uw kind naar school met de auto, dan geldt er in de Rentmeesterlaan aan de schoolzijde buiten de parkeervakken een stopverbod. Dit is herkenbaar aan de gele streep. Voor de veiligheid van de kinderen, vragen wij u zich hier strikt aan te houden.
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs