Ongevallenverzekering

Als het een keertje fout gaat...

Verzekering
Alle kinderen die onze school bezoeken zijn via het bestuur verzekerd tegen ongevallen:

*tijdens hun verblijf op school of de daarbij behorende terreinen, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd voor ten hoogste 15 minuten voor en na schooltijd.
*tijdens hun verblijf in schoolverband op het sportveld, in de gymzaal, in het zwembad en ook tijdens schoolfestiviteiten/-activiteiten onder of na schooltijd.
*tijdens schoolreizen, schoolkamp en door de school georganiseerde excursies zolang zij onder het toezicht vallen van de leerkrachten of daartoe door de school aangewezen begeleid(st)ers.

Aansprakelijkheid
Nadrukkelijk wijzen wij erop dat de school niet zonder meer aansprakelijk is voor alles wat tijdens de schooluren of de buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout.

*Dit geldt bijvoorbeeld voor schade aan materiële zaken, zoals kleding, brillen, fietsen en dergelijke. Daarnaast kan de school niet aansprakelijk worden gesteld voor (schade door) onrechtmatig gedrag van kinderen.
*Primair zijn kinderen of hun ouders zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Vandaar dat wij u hierbij willen attenderen op het afsluiten van een goede verzekering voor uw kinderen in geval van wettelijke aansprakelijkheid, wanneer uw kind op of onder schooltijd op weg naar school of naar huis onverhoopt schade veroorzaakt aan derden.

Omgaan met devices (incl. wijze van verzekeren)
Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben de beschikking over een “eigen” chromebook. Daarnaast wordt er ook in de andere groepen met chromebooks of Ipads gewerkt.

Uw kind krijgt het chromebook van ons in bruikleen en daar zijn voor u geen kosten aan. Maar als een kind het chromebook kapot maakt door er b.v. mee op de tafel te slaan of te laten vallen, dan zitten daar wel consequenties aan. We vragen u dan bij uw eigen WA-verzekering de kosten te declareren, zodat wij uw kind weer een nieuw chromebook kunnen geven.
Mocht het chromebook door gewoon gebruik kapot gaan zijn de kosten uiteraard gewoon voor school.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs